Agenparl
Image default
Home » PUBLIC EMPLOYMENT STATISTICS (QUARTERLY) 2 QUARTER 2020

PUBLIC EMPLOYMENT STATISTICS (QUARTERLY) 2 QUARTER 2020

(AGENPARL) – DANMARK, lun 21 settembre 2020

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2020

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 700 fra første til andet kvartal, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den offentlige beskæftigelse har ellers udvist en svagt faldende tendens de forudgående par kvartaler efter en periode, som startede i 2017 med uafbrudt stigende offentlig beskæftigelse. Se i øvrigt afsnittet om Særlige forhold ved denne offentliggørelse for effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Udsving i delsektorerne

De seneste par kvartaler har der været ret store udsving i både den statslige, kommunale og regionale beskæftigelse, så der er ingen tydelige tendenser i beskæftigelsesudviklingen for de tre store offentlige delsektorer. Den statslige beskæftigelse faldt med 1.000 ansatte fra første til andet kvartal, svarende til et fald på 0,6 pct., efter at være steget med 1.300 eller 0,7 pct. kvartalet før. Omvendt steg den kommunale beskæftigelse fra første til andet kvartal med 1.100 eller 0,3 pct. efter at være faldet med 1.500 kvartalet før, svarende til et fald på 0,4 pct. Den regionale beskæftigelse steg også fra første til andet kvartal, hvor der var 600 flere ansatte, svarende til en stigning på 0,5 pct., mens den regionale beskæftigelse var uændret kvartalet før. Læs mere i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse om dels effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse, som kan påvirke alle delsektorer, og dels påvirkningen på den statslige beskæftigelse som følge af ændrede indberetningsmønstre på det statslige undervisningsområde.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2020

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719495

720164

 

0,0

0,1

Stat

179079

178046

 

0,7

-0,6

Regioner

122852

123434

 

0,0

0,5

Kommuner

415512

416640

 

-0,4

0,3

Sociale kasser og fonde

2052

2044

 

-2,1

-0,4

Udviklingen på de tre store velfærdsområder

De tre store offentlige velfærdsområder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra første til andet kvartal steg antallet af ansatte samlet set med 800 på disse tre områder, svarende til en stigning på 0,1 pct. I de forudgående tre kvartaler har beskæftigelsen på disse tre områder samlet været faldende. Beskæftigelsen har dog ikke udviklet sig ens på de tre store områder fra første til andet kvartal. Mens både den offentlige beskæftigelse inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen er steget fra første til andet kvartal, så er beskæftigelsen faldet på det offentlige undervisningsområde. Læs mere i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse om effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2020

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719495

720164

 

0,0

0,1

Generelle offentlige tjenester

61730

62103

 

1,3

0,6

Forsvar

23728

24066

 

0,9

1,4

Offentlig orden og sikkerhed

26453

26256

 

-0,3

-0,7

Økonomiske anliggender

23658

23622

 

1,0

-0,2

Miljøbeskyttelse

4366

4477

 

-0,4

2,5

Boliger og offentlige faciliteter

2547

2759

 

1,1

8,3

Sundhedsvæsen

184626

184960

 

0,0

0,2

Fritid, kultur og religion

25302

24406

 

-0,1

-3,5

Undervisning

134266

133308

 

-0,5

-0,7

Social beskyttelse

232818

234204

 

-0,3

0,6

Uoplyst

2

2

 

..

..

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse

Samtidig med denne offentliggørelse offentliggøres også Beskæftigelse for lønmodtagere juli 2020 – se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:350.

Under særlige forhold ved ovennævnte offentliggørelse kan man læse mere om, hvordan arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen meget kraftigt blev påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. Det fremgår, at opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

I indeværende offentliggørelse af Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 2. kvt. 2020 er den offentlige beskæftigelse som normalt omregnet til fuld tid på baggrund af betalte timer. Den del af de offentlige ansatte, som blev hjemsendt uden at kunne arbejde (helt eller delvis), modtog som udgangspunkt fuld løn, men tendensen til, at der i mindre grad end normalt er anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, har påvirket opgørelsen. Indeværende offentliggørelse er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt, selvom det altoverskyggende er den private lønmodtagerbeskæftigelse, som er påvirket af COVID-19.

Ændrede indberetningsmønstre påvirker det statslige undervisningsområde

Udsvingene i den statslige beskæftigelse i de seneste kvartaler er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde, herunder universiteter. Det ses især over sommermånederne, men også i slutningen af 2019 og starten af 2020, hvor der er et andet indberetningsmønster end tidligere. Samtidig er det statslige undervisningsområde i andet kvartal 2020, og i mindre grad også første kvartal 2020, påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19, se afsnittet om “Effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse“.

Fonte/Source: https://www.dst.dk/nyt/31054

Post collegati

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More