(AGENPARL) – ven 18 giugno 2021 Docucment ftirrtadgtls.8r.282l
Documemnetcऊt଄mcerD
gls.8sa.ag
cui2DiunuDmuti2 ou/ m0efuti0oeDocumeou tumtrDmi 5p mnetc ffv / o5 mnet
rDluc’gdtm r iieou teftaum tcutfu/u0eo teii /roe/ m0ut tcuiDocumutrDoo fe0ut
effetcuaapiuDm tc ffet/piuretm 5futt i orunutcutiD//umui0oenuDm tcutefu/ m0ut
efu/ m0eout ct i orunutcutlurume0DteffDre0utet/ufemDt/eou00u/eiteffvum0 omDt
c ffvem ffDtoe22o i m0e0Dtcetluef toD/e5me
Ă̄ąenࠉ
DocЂm
ਃeirഋdĝiတi̅ᄒcጋ2cᔖ̗i᠘ങlg̕ᬕᬃഋrvᰎicrilc‍i̠aဋᰎl̚a̡vdiചvcጚ̌༜diᰚmiᰎ༃i
fce2ࠞc⬬ᬖ4ᔛᔛcrf2diച།lcጚc␏clsl༜lcvddovdlzicጋ2cጋrഋd༊2iတicᔖc⼋᠘ങlgcᔛᔛ-cᰑ
ሰഋrvᰎicmlc‍ic‍ဋᰎlclacmvdiചvcጚcr༜diᰚmiᰎgcicဋcdl༜icጋ22;imiaဋᰣvcitlጋmlg2༐lrv
ጙ̈ dĆਦ✨u
ሰഋrvᰎicmlc‍ic‍ဋᰎlclacmvdiചvcጚcr༜diᰚmiᰎgcicဋcdl༜icጋ22;imiaဋᰣvcitlጋmlg2༐lrv
ጙ̈ dĆਦ✰̙␤2lrvpl2l̟—2;lᰎiഏ̎i഍ld།l༃ᰙsl༜v2i8u
fce2ࠞcg☬ᬖ4ᔛᔛcrf2dial།lcጚc␏clsl༜lcvdd’dl⸋cጋ2cጋrഋdgc2iတicᔖc⼋᠘ങlgcᔛᔛ-cᰑ
ጙ̈ dĆਦ✰̙␤2lrvpl2l̟—2;lᰎiഏ̎i഍ld།l༃ᰙsl༜v2i8u
fce2ticᔕ4ᬖ4ᔛᔛcrf2dial།lcጚc␏clsl༜lcvdd’dl⸋cጋ2cጋrഋd༊2iတicᔖc⼋᠘ങlgcᔛᔛ-cᰑ
ሰഋrvᰎicmlc‍ic‍ဋᰎlclacmvdiചvcጚcr༜diᰚmiᰎgcicဋcdl༜icጋ22;imiaဋᰣvcitlጋmlg2༐lrv
fce2ticᬦ4ᬲ4ᔛᔛcrelc␏clsl༜lcvddovdl⸋cጋ2ceirഋd༊2iတicᔳcmvണgcᔛᔛcᰑc☧-
ഋrvᰎirilc‍ic‍ဋᰎlc␋ac⼍༜diတlvaic2∋miaဋᰣvci␚ጋml༔༐lrvcጙcࠉdĆਦ✰cv␤2lrv᠚2l
c—2√adiഏ̎i഍ld།l༃ᰙsl༜v2i8u
☧」irvᰎicmlc‍ic‍ဋᰎlc␋ac⼍༜diတlvഋc2;imiaဋasvci␚ጋml༔༐lrvcጙcࠉdĆਦ✰
v␤2lrvpl2l̟—2;lᰎiഏ̎i഍ld།l༃ᰙsl༜v2i8u
fce2ࠞcᔖc⼋᠘ങl༕ᬕᬰcᰑሰcഋrvᰎicmlc‍icoaဋadlclacmvdialvcጚcr༜diᰚmiᰎgcicဋcdl༜i
ጋ22;imiaဋᰣv̋␚8imlg2༐lrṽጙ̃ࠉdĆਦ✰̃v␤2lrv᠚2l̟—2;ladiഏ̎i഍ld།lg̜vsl༜v2iᄨ
eirഋdgcoiတic☲cvဏcdgcᔛᔛ-cᰑc☛4
ilc‍ic‍ဋᰎlc␋acl2ccgcdiလgcicl2cച2vᰌlg
ጋ22;ir༜༡lvu
eirഋdgcoiတic☫cጚrim᠍icᔛᔛ-cᰑc☴/
f2dial།lcጚc␏clsl༜lc‍ဋᰎlc␋ac⼍༜diတlvഋcl
ചcr㔚̟vᰚdvaľ༜ᰋccl̙22v̓lv⼠cl༜i̓i2̮lഠc̈ dDeਦ✨u
ei2lpiങcጋ2cࠏᰟlနlgcጋlcilᰚcdചc☖cဋᰜvlgcᔛᔦ
cr2ഏഏမcጋ22gccdvdgcጚcimiaဋᰣvcla
r༜ciဠiᰣvcጋ2cചcr㔚gccvᰚdvalgcr༜ᰋccgcv22;lᰟ།ဋᰣvcጚc␙dg2༐licጋചzvᰎlcጙcvဋᰎlc⸚ങ2l
dങcmlccl᠚2l8u
eirഋdgcoiတic☲cဋᰜvlgcᔛᔦ-cᰑc/
crf2diച།lcጚc␏clsl༜lc‍ဋᰎlclacmvdiചvcጚ
r༜diᰚmiᰎgcic␍i⸋ᰣl༜icጋ22;imiaဋasvci␚ጋml༔༐lrvcጙct dĆਦ1cicጚcc⸏2ယmiadg
ጋ22i̋2isl༜l̤iഃ2;vᰜg̕ᬕ☨u
e2tic/cmvasgcᔛᔦ
crf2diച།lcጚc␏clsl༜lcvdd’dl⸋cጋ2cጋrഋd༊2iတicᔳcmvണgcᔛᔛ-cᰑc☧-
r༜⸋adld༰cr༜cm༓lvlrvsl༜l-cጙ22vc2iတicᔕcmvတlgcᔛᔛ-cᰑcᘳ-cഋrvᰎic«ilc‍icoaဋadlc␋a
⼍༜diတlvഋc2;i
miaဋasvci␚ጋml༔༐lrvcጙcࠉdĆਦ✷-cጋ2cጋraid༊2iတic☒cmvတlgcᔛᔛ-cᰑ
ᘖ-cr༜⸋adld༰cr༜cm༓lvlrvsl༜l-cጙ22vc2iတic☲c2‐2lgcᔛᔛ-cᰑc㐲-cഋrvᰎic«f2diച།lcmlc‍i
‍ဋᰎlc␋ac⼍༜diတlvഋc2;imiaဋᰣvci␚ጋml༔༐lrvcጙcࠉdĆਦ✷-cicጋ2cጋrഋd༊2iတicᔖ
⼋᠘ങlgcᔛᔦ-cᰑc☳-cഋrvadic㘭2diച།lcጚc␏clsl༜lcoaဋadlclacmvdialvcጚcc␏cdvmiᰎlcc—
di഍ld།lg̜vsl༜v2i̤iഃl2̌༜diᰚmiᰎg̓i22;imiaဋasv̋tlጋmlg2༐lrv̓v̈ dDeਦ✷ᄩ
eirഋd༃oiတi̕ᔃmvണg̕ᬕ☰̜ᄃ㈦
rilc‍i̠aဋᰎl̚ᰃmvdiചv̓l̟gcdiလ༃v
22i̚m␍ici̙̋နl
༤iങd།lcir༜gmlrl-cጚc2v⸏ഏ-ccv2‎icicciമlslcdi഍ld།lv2l-cr༜ᰋccicv22;imialiᰣvcጙct dĆf
☧8u
eirഋdgcoiတicᔕcv␍l2icᔛᔦ-cᰑc㌕
crilc‍ic‍ဋᰎlc␋ac2vcဍvጠv2icച␍icvcጋ22icvddl⸚dà
ir༜gmlr㔋cicc༌lv2lcᰋ2cചc␋ddgcጋ22iciclဋᰣicጚcr༜diᰚmiᰎgcጋ22vcጚv⼠cl༜icጋ22;i␚ጋmlv
ጙ̈ dĆਦ✩
eonte fut
cr㔋cvlcciᰟlcጋ22∙adscggcጋ2cc༤ങc␚ùc⸏2dicrldvdgccr
eirഋdgcoiတicᔕcv␍l2icᔛᔦcᰑ
8̺̟dvd༃␍།༐vdg̔༃cdvdg̓l̋miaဋᰣv̯lᰏ̙2̖☃2‐2lg̕ᬕ☩
eoniofrfuf
c2vc␍༤ചvc␍iriጋᰎic ഓlᰙasvcᰑcᔖ4ᔛᔦclacmvdiചvcጚcm‟lrvcvጏddvdvclac⸚v
c␋ചmiᰎv2ic␋ac“c᠍i⸋c␋ച༓༰ccrvጠdvcl2c☖cယ‐ᰏccr།cgcicചr༜༟rl‎gc2g
ccdഠmiadg
ᰋriccldvdgcጙc“vccld’sl༜icimiaဋᰣlv2icഋယcdavdvcᰋ22∠2dlmgcmici-cጚcr‚cclcècv⸠dvcr༜⼋ഡv
vᰌhi̜i22∠2dlm༃wii㰋ᰓu
eonte fut
cr㔋-
lac᠙cicv2ceirഋdgcᰑcሳcጋ2c☫cmvတlgcᔛᔦ-cèccdvdgccdvpl2ldgcr㔋-c␋ac㴠vᰎg
ചဠvഓvc2ics༜icယv22i:cl2cr༤ച⼠gr༰c⼚ᰏcv22vcጙdvcጋ2c.cယ‐ᰏcᔛᔦ-ciങc␍i⸚cdgcጙ22ic།icᔖᄛ’
v22ic།ic㌑ᬛucvc␙
എlaicጙ2c7cယ‐ᰏcᔛᔦciങc⸙2lጏcጙ22ic།icᔲᄛ’cv22ic།ic㌑ᬛcmiadഋcጙ2c☲
ယ‐ᰏ̕ᬕ☃è̟dvd༃rgm␔idvmiadi̙᠏2ld༩̃
codgolonfut
cr㔋cil2vᰏcivചddlmvcècጙccim␍icr༜clጋങdvc2vc2༌v2ldàcጚcmvတl།c␍iယgcicጚ
ചrhlvmgcጋ22vc␍༤༟dvcd‍lcdlrvcጋ2cdi഍ld།lgcr༡“v2icicr㔋-cယàcጙ22vccr།cvccdvယ༜i-cdoddic2i
vddl⸚dàcጚcc༡mlᰚcdavsl༜l-cr༡miഌlv2l-cጚcച
cd།vsl༜ici8cvഎlယvᰙ2lcrh
icclcc༜gcယàcvጋဠvdicvl
ᰠ༮lccdvᰓvഓcചrhlicdl-cጋ⸏ᰏc␏diac2v⸏ങഋcr༜c2vcmvတl།cdങ᰽ol22ldàc␏ccl᠚2i-cv2c⼚ᰋcጚ
d‎i2vai̔i̤ഏ␍li̚m␍ici̤̋ia̯།ᰚഋ̟̚iമlsl̎‍lcdlrl̙2̡vcclm༃2l⸋22ǧ㔋̔ǐ༜dങጓlcdlᰐ​u
ᄁo ᄏሂfut
cr㔋cጙ⸙adlcvlc2༌v2lciccocc␙slgc␠᠘2lr༰cclcc༜gc
⸋ച⼚rvdlcᰠmiഏcl
vccim᠍vmiᰎlcጚc␋ട༜icr㔋cᰏac㔙ᰜgccdഏ⸙dgc␏cdgcᰋ22icciጠdic␍i⸚cdiuclᰏ2dai-cclcc༜g
ഋယcdavdicc༤ങddoddgcᰋ2c⼚ᰋcciddlmvᰙcጋ2c☕ਦ0cယ‐ᰏcᔛᔦc༔daicvc㴠i22lc⸋ചvlrvdlclccl2cᔖ
mvတl༰̃␍༘2iml̓l̏ഓlᰋ̤‘᠔lr༃r༡␍icl̙ddl̮vᰓv2lrl〃ጋᰠᰌlvdl̙22∇‎།ldà̿l–lslvalvuc
8eᄃtafuut
cr㔋c2∋cdvdiccr།cv-cdv2lccld’sl༜l-c༔daicvc␍ill–lrvaic2vccv2‎ic␠᠘2lrv-c㔙ᰜg
rഋvdgcc“cጙᰜgcጢlmmvllᰋcv22vc2༌v2ldàci8cv2cdicc‎gclm␍iᰓld།lv2i
c2༌v2i-cጙᰜ༰cv2dഋcì-
⸙2།lssvdgcጙနlc—dlmlc⼙ddlclᰌഋcrl༟lcvᰌ㔋c␋acl2cr༚ᰮ༔llmiadgcጚcങမsslcicങမssicጚ
ယ༮valcclmv̋dàu
og oDo 2fuf
c2vcs༜vcചrgm␍icvcv22√adiജgcጋ22∙ᰋ22gcങ␤ഋciadvdgcጙcdlv2ic䄏mvလvc㴠v2i
㴠i22vcr༜cmvတl།icvv⼔‟cgcጚc␋ട༜icicᰋ22vc㴠v2i-c␠ac␍iciᰎlc␙dd‐2licጋ22ic⸙ചic⼏ണi
ጋ22∏ഓlᰋcicmv2ဍvጏc2gcc⼏ണgcጋlcဋcd།l-cclcc༜gcഋယcdavdlc␚ùc⼍i㴠iᰎimiadicvccim᠍vmiᰎl-
༔dai̙l̤ഏ᠔iml̓l̏ഓlᰋ̤‘᠔lr༰̟༤ങdd‎d༃ᰋ22i̟iങ
di̓i2̮iᰋഓì̟̋v᠙d༩c
fЄᄃt
cr㔋cv22∙omiᰎvഋcጋ22picvယdvsl༜icጋနlcv⸮iᰎ།lcr།ചc␏ᰓi-clacdvadlcclmlcrvcl-
“∙2diങsl༜i̓i22༃cdvd༃␟lr༃⼚clrg̓༮‎༃v22∙cc“sl༜i̚ᰃ㴠vᰎldà̚ᰐiadl̓l̙2r༏2u
fЄᄃtaogt/ues
cr㔋c“vc␍iccl༜icc༜།vcclလl⼚rvdlzvclᰓ‌icv8c“cr༜c‡gcmiᰏ
r༜dഏ22vd༃ጚ̙2r༏2̜i22i̟​̮vചi̯།miu
eonte fБ
c2ic ഓlᰙᰣicᰑc☴4ᔛᔦcr8lc␏clsl༜lcoaဋadlc␋ac2vcഋဏ2vmiᰎvsl༜icጋ22vc⸋ᰓldv
icጋ2cr༜c‡gcጚc᠋⸙ᰓicv2rg2lr㔋cicc․iങ2rg2lrhicᰋ2cdi഍ld།lgcr༡“v
2i8-c2vcᰑcᔴ4ᔛᔦcv
␙ണlv2icm༓l⼚rvcጋ22vc␍iri8iᰎic ഓlᰙᰣvcᰑc☴cic2vc
c☫4ᔛᔦcrጚc␏clsl༜lc‍ဋ
ᰎlcvcd‎i2vcጋ2
ጋr།g̠ഘvᰏ̜i2̎i഍ld།l༃r༡“v2i̟̊dvယ༜i̎‍lcdlrv̕ᬕ☨u
eoБg2uta
‎l2icfclacr༜dlᰠldàcr༜c2icc༤ങcrl
dvdic ഓlᰙᰣicfcmvᰎiaiഋcvᰌ།v-clac⸚v